Verificació de documents

El Codi Segur de Verificació és un codi únic que identifica un document electrònic i permet, mitjançant la consulta a la seu electrònica de Mercats de Tarragona, comprovar la integritat del document consultat. Les lleis 39 i 40 del 2015 introdueixen el codi segur de verificació (art. 42.b de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic sobre els sistemes per a l’actuació administrativa automatitzada i art. 27 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, sobre validesa i eficàcia de les còpies efectuades per les administracions públiques).

 

Verificació de documents de còpia segura

Mercats de Tarragona permet constatar el contingut dels documents de còpia segura  a partir del codi de verificació que apareix imprès al  document de còpia o al certificat.

Per fer la consulta, introduïu el codi de verificació.